Algemene verkoopvoorwaarden van Sleeplife®

Algemeen

Art.1 Als Verkoper geldt de respectievelijke Sleeplife®-winkel zoals gekozen door Koper op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.

Art. 2 ‘Koper’ de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een offerte van Verkoper aanvaardt en/of één of meerdere product(en) aankoopt in de winkel of via de webshop van Verkoper.

Art. 3 ‘Verkoopvoorwaarden’ zijn de algemene verkoopsvoorwaarden zoals opgesomd in dit document.

Art. 4 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen en offertes opgemaakt door Verkoper. Door ondertekening van deze voorwaarden erkent de Koper deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk en onherroepelijk te aanvaarden.

Art. 5 Eventuele aantoonbare druk-, tik- of andere fouten of nalatigheden in de verkoopsbrochures, prijsopgaven, prijslijsten, offertes, facturen of andere documenten of informatie van Verkoper zoals bijvoorbeeld op Ade website, kunnen worden rechtgezet.

Art. 6 Verkoper behandelt al de persoonsgegevens van voormalige, huidige en potentiële klanten vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Klanten kunnen hun gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en worden geïnformeerd via de privacyverklaring die terug te vinden is op de website van Sleeplife®.

Art. 7 De nietigheid van een bepaling uit deze Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden.

Art. 8 Deze Verkoopsvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen de partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting is de rechtbank van de woonplaats van de Koper bevoegd.

Offertes & orderbevestigingen

Art. 9 Nadat Koper de offerte heeft ondertekend of expliciet via e-mail de offerte bevestigd heeft én nadat Verkoper vervolgens expliciet de bestelling van Koper aanvaardt, komt de verkoop tot stand. De aanvaarding door Verkoper gebeurt door het sturen van een orderbevestiging of factuur aan Koper.

Art. 10 Bij elke bestelling wordt een voorschot van minstens 20% van het volledige factuurbedrag gevraagd. Van zodra Verkoper dit voorschot ontvangt wordt de bestelling bij de leverancier geplaatst.

Art. 11 Koper kan tot 24 uur na het tot stand komen van de verkoop een wijziging doorvoeren inA de bestelling of de bestelling gedeeltelijk of helemaal annuleren. In het geval van gedeeltelijke of gehele annulatie van de bestelling zal Koper een schadevergoeding van 50% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.

Art. 12 Verkoper behoudt zich steeds het recht voor de bestelling van Koper niet te aanvaarden of desgevallend de tot stand gekomen verkoop te ontbinden indien daartoe geldige redenen bestaan en conform de geldende wetgeving. Verkoper is in dit geval wel verplicht tot terugbetaling van reeds betaalde sommen.

Prijs & betalingsvoorwaarden

Art. 13 Ingeval voor levering de prijzen van leveranciers op aantoonbare wijze wijzigen, behoudt Verkoper zich het recht voor om de verkoopsprijzen aan te passen.

Art. 14 De prijzen van de producten zijn steeds in euro en inclusief BTW. Bijkomende kosten worden steeds apart vermeld op de factuur.

Art. 15 De totale prijs te betalen door Koper is de prijs die wordt vermeld op de orderbevestiging en factuur. De facturen zijn betaalbaar ten laatste bij de levering. Indien Koper via een bankoverschrijving betaalt, moet Koper dit voor de levering in orde brengen.

Art. 16 Verkoper behoudt het recht van eigendom zolang de factuur niet volledig voldaan is. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen in bezit komen van Koper, of een door Koper aangewezen derde partij.

Art. 17 Wanneer Koper-handelaar in gebreke blijft de betaling uit te voeren zal het factuurbedrag verhoogd worden met een verwijlintrest aan de wettelijke intrestvoet op het openstaande bedrag vanaf vervaldatum van de factuur tot het verschuldigde bedrag volledig betaald. Wanneer Koper-consument in gebreke blijft de betaling uit te voeren, zal Verkoper een kosteloze betalingsherinnering verzenden aan Koper. Indien Koper-consument 14 dagen na het verzenden van de eerste herinnering nog steeds in gebreke is, zal er een tweede betalingsherinnering worden verstuurd. Vanaf dat moment zal het factuurbedrag verhoogd worden met een verwijlintrest aan de wettelijke intrestvoet op het openstaande bedrag vanaf vervaldatum van de factuur tot het verschuldigde bedrag volledig betaald.

Art. 18 Afgeprijsde producten kunnen niet worden niet teruggenomen of omgeruild.

Leveringen

Art. 19 Naar keuze van Koper wordt de bestelling opgestuurd naar, of geleverd en geplaatst op het adres zoals aangegeven door Koper. Koper kan ook opteren de bestelling af te halen op het adres van Verkoper zoals vermeld in artikel 1 van deze Verkoopsvoorwaarden.

Art. 20 Voor goederen die niet voorradig zijn, is Koper zich ervan bewust dat (vertragingen van) de toelevering aan Verkoper buiten de wil van Verkoper ligt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de levertijd aangegeven in de orderbevestiging dan ook louter indicatief en niet bindend voor Verkoper. Van zodra een definitieve leverdatum bekend is, zal dit gecommuniceerd worden naar Koper.

Art. 21 In geval de levering wordt uitgesteld op verzoek van Koper, worden stockage kosten aangerekend à rato 2% van het factuurbedrag per periode van 6 maanden.

Art. 22 Verkoper heeft recht op een forfaitaire schadevergoeding van 50 euro in het geval 2 dagen voor de geplande leverdatum, de levering wordt uitgesteld op verzoek van Koper.

Art. 23 In geval de levering op het overeengekomen moment niet kan plaatsvinden om redenen te wijten aan Koper, bijvoorbeeld door afwezigheid van Koper, geen bewijs van betaling, geen of onvoldoende toegang en/of parkeermogelijkheid,… en Verkoper zich een tweede keer moet aanbieden, heeft de Verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 100 euro.

Garantie & aansprakelijkheid

Art. 24 Er geldt geen herroepingsrecht indien de verkoop doorgaat in de toonzaal van de Verkoper. Bovendien geldt er geen herroepingsrecht, bij een verkoop buiten de verkoopruimte of online, indien het goed op maat werd gemaakt.

Art. 25 Verkoper staat ervoor in dat de goederen op het tijdstip van de levering voldoen aan de op dat ogenblik geldende verkoopsspecificaties en dat ze geschikt zijn voor het gebruik waartoe dat type van goederen gewoonlijk dient. Verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek dat te wijten is aan normale slijtage eigen aan de materialen (textiel, leder, hout, matrassen, kussens,…), installatie van de goederen door niet-gekwalificeerde professionals, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden en/of ondeskundige opslag. Toonzaalmodellen worden verkocht in de staat zoals ze zich bevinden in de toonzaal.

Art. 26 Koper moet zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na ontdekking Verkoper (schriftelijk) in kennis stellen van elk gebrek. In het geval het gebrek zich manifesteert tijdens de eerste 2 jaar na leverdatum, wordt vermoed dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering. Indien het gebrek zich manifesteert 2 jaar na leverdatum moet Koper bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het moment van de levering. Koper verbindt zich ertoe de schade zo veel als mogelijk te beperken.

Art. 27 De wettelijke garantie van 2 jaar vangt aan van zodra de Koper de goederen meeneemt of vanaf de datum van de levering van de goederen door Verkoper. De rechtsvordering van Koper verjaart binnen een termijn van 1 jaar na het vaststellen van het gebrek.

Art. 28 De aansprakelijkheid van Verkoper betreffende gebrekkige goederen blijft beperkt tot het vergoeden van de aankoopprijs, het toekennen van een korting of, het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen. Indien een gebrek zich manifesteert binnen de twee jaar na levering en Verkoper kan aantonen dat het gebrek niet bestond ten tijde van de levering, is deze in geen geval aansprakelijk voor dit gebrek. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, incidentele of indirecte verliezen en gevolgschade. Verkoper kan ook niet verantwoordelijk worden geacht in situaties van overmacht. Niettegenstaande bovenstaande zal de totale aansprakelijkheid van Verkoper in geen geval het totale bedrag van de overeenkomstige factuur overschrijden.